EL Leader programm

 

 

EL Leader programmi toetust on MTÜ Johanna taotlenud läbi kohaliku Leader programmi tegevusgrupi MTÜ Partnerid.

 

 

 

 

 

 

Projektid:

„Erivajadustega inimeste õppelaager“ 2009.a
Laager toimus MTÜ Partnerid kuue liikmesvalla (Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Haljala vald, Sõmeru vald, Vinni vald ja Kunda linn) erivajadustega inimestele Võsul. Projekti käigus toimusid Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli lektorite loengud enesega toimetulekust. Projekt sisaldas ka majutust, toitlustamist ja läbi kuue liikmesvalla transporti laagrisse ja tagasi. Projekti tulemusena laienesid eri valdade erivajadustega inimeste silmaring ja suhtlusringkond.

„Erivajadustega perede õppelaager“ 2010.a
Laager toimus MTÜ Partnerid 6 liikmesvalla erivajadustega peredele. Erivajadustega pere on projekti mõistes pere, kus kasvab puudega laps lapseealisena või juba täisealiseks saanuna. Laager toimus Vinni Spordikompleksis. Projekt sisaldas majutust, toitlustamist, transporti ja koolitusi ning tegevusi nii lapsevanematele kui lastele ja täisealistele erivajadustega inimestele. Vinni Spordikompleks võimaldas 3 ööpäeva jooksul kasutada kõiki spordikompleksi võimalusi (ujula, massaaživann, saunad, treeninguruum, võimla ja konverentsiruum). Laager võimaldas puudega pereliikmega peredel kodust välja saada, sõlmida kontakste, suhelda, lõõgastuda ja osa saada harivatest loengutest ja käsitöö- ning muusikatundidest.

„Kogu pere päev „Laulame koos““ 2010.a
Perepäev lauluga toimus Roela lauluväljakul. Pealkiri „Laulame koos!“ viitab sellele, et erivajadustega inimestele ja nende peredele ning  tavaelanikest toetajatele jaotati välja projekti raames koostatud laulusõnad, mille abil oli väljakutäiel rahval võimalik laule kaasa laulda. Igal laulul oli laval ka eeslaulja. Projekti raames oli võimalik kohale kutsuda ka ansambel „PsTroika“, kes esines paari eestlauluga ja andis päeva teisel poolel mahuka kontserdi, mille saatel oli perepäeval osalejatel võimalik ka tantsida. Perepäeva tulemusena toimus erivajadustega inimeste ja nende perede ning tavainimeste integreerumine läbi muusika. Projekti toetusega oli organiseeritud ka transport läbi 6 MTÜ Partnerid liikmesvalla ja toitlustamine.

„Erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimine“ 2010.a
EL Leader programmi toetusega on rekonstrueeritud erivajadustega inimeste keskuse keldrikorrus päevakeskuseks. MTÜ Johanna osutab keskuses igapäevaelu toetamise teenust. Teenuse osutamiseks on Sotsiaalkindlustusamet välja andnud tegevusloa igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kuni 20-le erivajadusega inimesele. Vinni Vallavalitsus on aidanud igati kaasa keskuse turvanõuete täitmisele ja teenuste osutamisele erivajadustega ja eakatele inimestele erivajadustega inimeste keskuses, mille asukoht on Lepiku külas, Vinni vallas, Lääne-Virumaal. Erivajadustega inimeste keskuse päevakeskuse valmimisega on erivajadustega inimestele tagatud normaalse elu tingimused, mis võimaldavad neil kodust välja tulla ja saada osa arendustegevustest (toimetulekuõpe köögis, aias, majapidamises ning elukestev üldõpe ja loengud).

„Keraamikakoolituse korraldamine erivajadustega inimestele, savipõletusahju ostmine“ 2012.a
Keraamikakoolituse  raames, mille käigus toimus ka savipõletusahju ostmine, oli võimalik pakkuda erivajadustega inimestele ja nende juhendajatele võimalust mitmekesistada tegevusalasid. Koolitus toimus 2012.a juulis-augustis. Keraamikakoolituse viis läbi MA Kille Kruuv. Projekti raames toimus ka koolitatavate transport ja toitlustamine. Savipõletusahi jääb arvele MTÜ Johanna raamatupidamises. Seda on võimalik hiljem kasutada nii ühingu liikmetel endal Johanna keskuses kui ka teistel MTÜ Partnerid liikmesvaldade erivajadustega inimestel ja nende juhendajatel. Saadud õpe läheb kasutusse Johanna keskuse käsitöö haruna aastaringselt. Savitööd arendavad läbi käelise tegevuse erivajadustega inimeste mõtlemisvõimet ja soodustavad sellega nende arengut.

 

“Teraapiline lähenemine erivajadustega inimestele” 2013.a

See oli loengute tsükkel erivajadustega inimestele, mis koosnes neljast osast: 1. Minapildi loomine ja parandamine; 2. Eneseabi loodusest; 3. Keraamika uued tehnikad; 4. Lihtsustatud inglise keele õpe.

Erivajadustega inimesed vajavad elukestvat õpet samamoodi nagu tavalised inimesed. Teraapiline lähenemine erivajadustega inimestele läbi loengutsüklite tagab nende parema toimetuleku tavaühiskonnas.

„Sotsiaalse erivajadusega inimeste rehabilitatsiooni keskuse korterite rekonstrueerimine toetatud elamise teenuse pakkumiseks“ 2016.a 

 

Projekti eesmärk on rekonstrueerida sotsiaalse erivajadusega inimeste rehabilitatsiooni keskuse korterid 2-toalisteks elamis- või ööbimispindadeks toetatud elamise teenuse osutamise pindadeks. 2-toalisteks seetõttu, et kõrvaltoas olev inimene saaks anda tegevusjuhendajale teavet naabertoas elava sotsiaalse erivajadusega inimese vajadustest või ohtudest. Tegevusjuhendaja on peale päeva- ja töökeskuse sulgemisaega toetatud elamisega korterites elavate või ööbivate sotsiaalse erivajadusega klientide jaoks alati olemas, aga ei saa olla iga kliendi juures, vaid külastab, aitab ja nõustab iga klienti vastavalt tema vajadusele.

Projekt on ainulaadne Lääne-Virumaal ja kogu MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnas, kuna maja keldrikorrusel on 300 m2 ulatuses täielikult välja ehitatud sotsiaalse erivajadusega inimeste päeva- ja töökeskus, kus ka Sotsiaalkindlustusameti poolt toetatud igapäevaelu toetamise teenus 20 sotsiaalse erivajadusega kliendile ja ESF ning SKA poolt toetatud pikaajalise kaitstud töö teenuse pakkumine 10 sotsiaalse erivajadusega kliendi pearaha ulatuses.

Projekti otsesed eesmärgid: Strateegiline eesmärk: on elamisväärne elukeskkond sotsiaalse erivajadusega inimestele ja nende lõimumine kohaliku kogukonnaga. Alaeesmärk: on piirkonna atraktiivsuse ja elukvaliteedi kasv ning teenuste kättesaadavuse loomine ja paranemine läbi uuenduslike lahenduste leidmise.

Tegemist on terviseedendusliku projektiga, aitamaks kaasa sotsiaalse erivajadusega inimeste ja nende pereliikmete tervise ja turvalisuse parandamisele. Sihtgrupid on sotsiaalse erivajadusega tööealised inimesed, nende pereliikmed, kogukonna liikmed (lähikogukond ja 3 liituvat omavalitsust -7600 elanikku). Kui peres on tööealine sotsiaalse erivajadusega inimene, siis on kompaktne koht, kuhu teda saata ja kus on toetatud elamine koos pikaajaliste kaitstud töökohtade ja igapäevaelu toetamise teenustega.

  

Ehituse teostas riigihanke võitnud ehitusfirma MHE OÜ. Tööd kestsid 2018.a augustist kuni 2019.a märtsini.

EL Leader programm toetas ehitust  186 000 euroga ja Vinni Vallavalitsus üle 500 000 euroga.

Projekti eesmärgid on täidetud.