KÜSK Šveitsi VÜF

Mittetulundusühingul Johanna valmis KÜSK ŠVÜF projekti „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise äriplaani koostamine” raames äriplaan. Äriplaani koostamise käigus tekkisid ühingu juhtkonnal ja koostööpartneritel  selgem tulevikunägemus ja teed ühingu poolt püstitatud eesmärkideni jõudmiseks. Projekti tegemisele oli kaasatud palju vabatahtlikke, spetsialiste, organisatsioone ja asutusi. Projekti käigus valmis ka mitmekülgne koostööplaan Vinni Vallavalitsusega.

Projekti kokkuvõte ja eesmärgid: Projekti “Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise äriplaani koostamine” eesmärk oli erivajadustega inimeste keskuses Vinni vallas puuetega tööealistele inimestele päevakeskuse teenuse osutamise äriplaani koostamine. Äriplaan kajastab peale igapäevaelu toetamise teenuse ka edaspidi osutatavate teenuste plaani ning erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimise kulukust ja pindade kasutamise otstarbekust. Teenused kuuluvad sotsiaalvaldkonda. Olulisemad tegevused projekti raames olid erivajadustega inimeste keskuses osutatavate teenuste ja hoone rekonstrueerimise äriplaani koostamine. Selleks oli vaja läbi viia koolitused äriplaani koostamiseks ja puuetega inimeste eripära tundmaõppimiseks. Projekti eesmärgi garanteerimiseks kaasati eksperdid hoone ehitusekspertiisi ja energiaauditi tegemiseks. Ühingu liikmeid ja toetajaid kaasati äriplaani strateegia koostamisse ümarlaudade korraldamise läbi. Samuti sõideti projekti raames tutvuma teiste samalaadsete teenuste osutajatega. Projekti edukaks läbiviimiseks võttis ühing projekti raames palgale raamatupidaja ja projektijuhi. Projekti tulemusena valmis turvaline äriplaan, mille järgi on võimalik reaalselt ellu viia erivajadustega inimestele osutatavaid teenuseid ja rekonstrueerida lõplikult teenuste osutamiseks sobiv hoone.

Projekti käigus valm
inud äriplaan on aluseks augustis 2012 sama fondile esitatud ja rahastatud jätkuprojektile “Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine ja arendamine”.

Igapäevaelu toetamise teenus on sotsiaalvaldkonna teenus. Teenust osutatakse erivajadustega tööealistele inimestele. Teenus on arendamise faasis. Erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamise teenust osutamist on katsetatud MTÜ Johanna poolt Johanna keskuses 
2 aastat. Aeg on tõestanud, et teenuse kasutajate hulk tõuseb. Teenuse kasutajate hulgas on juba ka naaberregioonide erivajadustega inimesi. Äriplaanis kajastub erivajadustega inimeste keskuse täieliku rekonstrueerimise kulu ja otstarbekus ning järgmise teenuse – toetatud elamise teenuse väljatöötamine. Igapäevaelu toetamise teenuse arendamine aitab kaasa pereliikmete vabanemisele, et asuda tööle või korraldada oma elu väljaspool puudega pereliiget. Erivajadustega inimestele igapäevaelu õpet andes saavad nad iseseisvamalt hakkama oma ellu asudes. Lähedal asuva hooldekodu elanikud saavad osaleda keskuse tegevustes. Kohalik elanikkond saab töökohti, heakorrastatud keskkonna ja koha, mille teenuseid saavad ka nemad kasutada (füsioteraapiatuba, muusika- ja tantsutund, käsitöötund, piljardimäng jms), mida kohalikud noored, pensionärid ja kodusolevad emad ning hooldekodu elanikud on ka kasutanud.

 

Projekti “Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine ja arendamine” kokkuvõte:

Projekti lühikokkuvõte
Mittetulundusühing  Johanna  projekt „Igapäevaelu toetamise teenuse  osutamine ja arendamine“. Projekti eesmärk  on  algusjärgus oleva igapäevaelu toetamise teenuse  väljaarendamine ja täisvõimsusega käivitamine. Selleks on püstitatud järgmised alaeesmärgid:
1. Tagada erivajadustega inimestest tööealistele klientidele  iseseisev  toimetulek  ilma vanemate abita.
2. Võimaldada tööealistele erivajadustega klientidele mitmekesiseid arenguvõimalusi  läbi elukestva õppe.
3. Toetada  tööealiste erivajadustega inimeste vanemaid ja võimaldada teenuse lõpliku käivitumisega neile hingerahu
4. Toetada dementsete eakate omastehooldajaid  puhkepäeva andmisega
Selleks on vajalik end seni vabatahtlikena tõestanud töötajad  täiskoormusega tööle vormistada, inventari ja tegevusvahendeid ning –materjale osta, pidevalt veebilehte uuendada ja transporti korraldada.
Projekti tegevuste tulemusena saavutatakse algusjärgus oleva igapäevaelu toetamise teenuse väljaarendamine ja täielik käivitamine.

Summary in English 

A project of Non-Profit Association JOHANNA “Rendering And Developing Services For Supporting Everyday Life“ .The aim of the project is completing the development of services for supporting everyday life, which are still in their initial phase, and starting them in full swing.For that purpose, the following sub-objectives have been set:
1.To ensure working-age clients with special needs the ability to manage independently without their parents` support.
2.To enable the working-age clients with special needs a variety of opportunities for development through lifelong learning.
3.To support the parents of working-age persons with special needs, and with the eventual start of the service enable them to obtain peace of mind.
4.To support people who take care of their demented and aged relatives by offering them a day off.
For this purpose, it is necessary to officially register the employment of the people who have proven their value as responsible volunteers and give them a full-time job, buy them necessary items and materials for their work, constantly renew the webpage and organize transportation.
The operating of the project is expected to result in completing the development of services for supporting everyday life, which are still in their initial phase, and its eventual full-scale activation

Projekti kestvus: 01.11.2012 kuni 30.04.2014
Projekti eelarve
44444,40 EUR, sellest VÜF KÜSK toetus  39999,96 EUR ja Vinni Vallavalitsuse toetus 4444,44 EUR 
Projekti avaliku võimu partner
id: Vinni Vallavalitsus ja Sotsiaalkindlustusamet
Projekti ning tegevuste kirjeldus, ajakava ja peamiste tegevuste põhjendused
:
Eesmärk, alleesmärgid 
Projekti eesmärk  on  algusjärgus (2 tööpäeval nädalas) oleva igapäevaelu toetamise teenuse  väljaarendamine ja  täisvõimsusega käivitamine ning  laiendamine. Projekti lõppedes  osutatakse  igapäevaelu toetamise ja hoiuteenust erivajadustega inimestele ja eakatele kõikidel tööpäevadel.
Alaeesmärgid  on:
1. Tagada erivajadustega inimestest tööealistele klientidele  iseseisev  toimetulek kodunduses ja töösamastes tegevustes  ilma vanemate abita.
2. Võimaldada tööealistele erivajadustega klientidele mitmekesiseid arenguvõimalusi  läbi elukestva õppe eneseväljenduses, rahaga arveldamises, võõrkeele valdamises, arvuti kasutamises jm.
3. Toetada  tööealiste erivajadustega inimeste vanemaid ja võimaldada teenuse lõpliku käivitumise ning laiendamisega neile arendust ja eneseteostust läbi töö ja õpingute.
4. Toetada dementsete eakate omastehooldajaid neile puhkepäevade andmisega
Projektimeeskond ja projekti juhtimine
Projekti juhtimiseks on tööle võetud juhataja, kes korraldab teenuse arendamise ja lõpliku käivitamisega vajaliku. Projektimeeskond, juhataja, tegevusjuhendajad, hooldaja-perenaine, raamatupidaja-finantsspetsialist, invabussijuht ja arvutispetsialist-tegevusjuhendaja käivitavad ja arendavad koostöös 18 kuu jooksul igapäevaelu toetamise teenuse täismahus.
Ekspert on teenuse osutamise käivitamise ja laiendamise juhataja MA Ülle Allika, kes on õppinud rakendusliku sotsiaaltööd ning uute teenuste käivitamine on seotud otseselt tema poolt õpitud erialaga.
Projektimeeskonda kuuluvad ka ühingu juhatuse liikmed Mirjam Haiba (rakendusliku sotsiaaltöö spetsialist ja puudega lapse vanem), Vida Mooses (meditsiiniõde ja puudega täiskasvanud poja vanem), Aino Toome (puudega täiskasvanud tütre vanem).

Tegevuste kirjeldus ja ajakava

Projekti peamiste tegevuste vajalikkuse põhjendus 
Projekti „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ja arendamine“  vajalikkus seisneb äriplaani järgi erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenuse täisvõimsusega kõikidel tööpäevadel   käivitamiseks ja arendamiseks ning tegevusharude laiendamiseks.  Erivajadustega inimesed ja nende pereliikmed vajavad  teenuseid, mida osutab erivajadustega inimeste keskus Vinni vallas Lepiku külas. Esialgu on enda vajalikkust tõestanud päevakeskus, kus toimub erivajadustega inimeste sotsialiseerimine, õpe ja osutatakse ka päevast hoiuteenust, aga seda ainult 2 tööpäeval nädalas.  Noored  erivajadustega inimesed soovivad vanematest eralduda ja püüavad igapäevaelu toetamise teenuse abiga  omaette elu alustada. Seni on igapäevaelu toetamise teenusel olnud 16 erivajadusega tööealist inimest, lisaks mõned dementsete eakad hoiuteenusel omastehooldajate abistamiseks.
Esimene põlvkond koos vanematega kasvanud erivajadustega lapsi on saanud keskealisteks ja nende vanemad on väsinud ning varsti neid enam neil ole. Seega on vaja kiirelt otsida lahendusi nende arendamisele ning mitmekülgse toimetuleku õpetamisele.  See kõik puudutab erivajadustega inimeste keskuses osutatavate teenuste perspektiivi. MTÜ Johanna ühingusisene uuringuküsitlus näitas aga, et erivajadustega inimeste päevakeskus ja selles osutatav igapäevaelu toetamise teenus ja hoiuteenus on igati vajalikud, aga seda kõikidel tööpäevadel, et vanematel oleks võimalik tööl käia.
Erivajadustega inimeste keskuses on tagatud vastavus igapäevaelu toetamise teenuse osutamisele:
– Rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine;
– Sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine;
– Isiklike ja igapäevaoskuste arendamine;
– Aja struktureerimine, vaba aja sisustamine;
– Juhendamine avalike teenuste kasutamisel;
– Kaasamine töösamasesse tegevusse
– Pereliikmete ja lähedaste toetamine
Kõikide nende tegevuste sisseviimiseks ja pidevaks läbiviimiseks on vajalik keskusesse palgalisele tööle võtta ennast vabatahtlikena tõestanud juhataja
  (tegeleb teenuse korraldamise ja arendustegevusega, projektijuhtimisega, majandustegevusega ja kaadriga), tegevusjuhendajad (käsitöö, puutöö, keraamika, töösamaste tegevuste, õmblemise, kodunduse, aianduse, muusika, üldõppeainete, rollimängude ja toimetulekuõppe õpetamise-juhendamisega), invabussijuht (teenuse klientide transportimisega keskusesse ja toimetulekuõppe väljasõitudele), arvutispetsialist (tegeleb keskuse arvutite, arvutiõpetamise ja veebilehega) ja raamatupidaja (korraldab raamatupidamist) ning hooldaja (tegeleb klientidele toidutegemise õpetamise, aiandusega ja klientide söömisel  abistamise, hügieenitoimingute ja tegevusjuhendajate abistamisega toimetuleku õpetamisel ning ruumide korrashoiuga). Keskusesse on vajalik turvalisuse tagamiseks paigaldada automaatne tuletõrje- ja valvesignalisatsioon. Vajalik on paari arvutikomplekti, dataprojektori ja õmblusmasina  ostmine keskusele, et võimaldada keskuse klientidele mitmekülgsem toimetuleku arendus- ja õppetegevus. Arvutispetsialist hooldab, arendab ja täiendab veebilehte, viib keskuses 18 kuu jooksul 1 kord nädalas läbi klientidele arvutiõppekoolitust, komplekteerib arvutikomplektid (juhataja kabinetis olemas, 1 komplekt tegevusjuhendajatele, 1 komplekt klientidele, õppetööks kasutusel kõik 3 arvutikomplekti).

KÜSK Šveitsi VÜF projekt „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine ja arendamine“  lõppes 30.aprillil 2014.a. Projekti toetusega saavutati projektitaotluses eeldatud tulemused.

Projekti tulemused  
Millised tulemused saavutati projekti lõpuks?
Projekti lõpuks on lõplikult käivitunud erivajadustega tööealiste inimeste igapäevaelu toetamise teenuse ja päevase hoiuteenuse osutamine. Omastehooldajatel on lisandunud veel üks kindel koht, kuhu oma erivajadustega pereliige päevaks saata. Projekti tulemusel on mittetulundusühingust Johanna saanud riigi ja Vinni Vallavalitsuse  (ka teiste naaberomavalitsuste) poolt tunnustatud ja toetatud  erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenuse osutajaks. See on organisatsioonile tõsine arenguline samm edasi. Projekti teostumise aja jooksul tõusis jõudsalt organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv. KÜSK ŠVÜF toetusega oli võimalik teenust kiirelt täismahus käima lükata ja koheselt ka laiendada (puutöö, keraamika, hoiuteenus, õmblustöö).
Projekti toetusega oli võimalik igapäevaelu toetamise teenusele kaasata koheselt maksimaalselt 20 erivajadustega klienti. Johanna keskus saab teenusele võtta Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga alusel maksimaalse arvu (20) kliente ja nende omastest hooldajatel võimalik tööle asuda või ennast ühiskonnas teostada.
Teenuse osutamine toimub kõikidel tööpäevadel.  Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala praktikantidel on võimalik kasutada keskust praktikakohana. Projekti perioodil kasutas seda võimalus üks sotsiaaltööd õppiv noormees.  Kohalikel lastel on võimalik koolivaheaegadel käia keskuses neid huvitavatel arendustegevustel. Omastehooldajatel on võimalik tuua oma dementne eakas mõneks tunniks või terveks päevaks hoiuteenusele, mida projekti perioodil ei kasutatud. Hoiule ja arendusele toodi peale pearahaga klientide üks erivajadustega noor naine.  Projekti lõppedes töötab erivajadustega inimeste keskus kõikidel tööpäevadel, andes hooldajatele võimaluse tööl käia või osaleda muul moel aktiivselt ühiskonnaelus. 

 

Väljundid 
Erivajadustega klientide erinevate toimetulekuoskuste ja elukestva õppetegevuse kajastamiseks jäävad arenguplaanid ja -tegevused koos kestuse aja ning osalenute arvuga. Toimikutes on  töölepingud ja olemas tööajatabelid,  milles näidatud tundide alusel on võimalik tõestada keskuse arendustegevust kõikidel tööpäevadel. Kõik osakoormusega tegevusjuhendajad täidavad  õppepäevikus oma juhendusala lehekülgi, kus kirjas teenuse saajate arv, kuupäevad ja tegevuste loetelu ning tundide maht. Väljundiks on ka klientide individuaalsed tegevusplaanid.

 

Projekti tulemuste hindamine 
Projekti eesmärkide saavutamise hindamise kriteeriumid ja indikaatorid on: erivajadustega inimeste keskuse lahtiolek igal tööpäeval 9-16, igapäevaste klientide arvu suurenemine 20-ni, õppeplaane- ja tegevusi kajastavad materjalid. Põhiline hindamine seisneb selles, et projekti lõppedes on erivajadustega inimestel kõikidel tööpäevadel koht, kuhu tulla töösamasele tegevusele ja hoiuteenusele kogu päevaks kell 9-16.
Projekti lõppedes on koostatud ankeetküsitlus, mille täitsid  kõik keskuses teenusel onud kliendid koos oma pereliikmetega. Ankeetküsitluse analüüsi tulemused näitavad projekti tulemuslikkust, kuna analüüs on väga positiivne. Kokkuvõte sisaldab ankeetküsitluse vastuste sisu.
Igapäevaelu toetamise teenusega rahulolu uuringu tagasiside lehtede kokkuvõte. AVA SIIT

 

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus 
Projekti käigus tehti jätkusuutlikkuse saavutamiseks teenuse arenduslikku tööd. Teenust on projekti toimumise aja jooksul usaldusväärselt ja kindlakäeliselt osutatud, on avanenud eeldatud  võimalused teenuse edasiseks jätkusuutlikuks rahastamiseks. Sotsiaalkindlustusamet soovis näha, kuidas organisatsioon riiklikult tunnustatud teenust suudab osutada, mis on kindlasti edaspidisel rohkemaarvuliste klientide pearahade määramisel väga oluline. Sotsiaalkindlustusameti riiklik järelevalve toimus Johanna keskuses 9. mail 2014.a. Järelevalve teostaja jäi teenuse osutamisega väga rahule. Vinni Vallavalitsuse ja MTÜ Johanna vahel on allkirjastatud koostööplaan 2018.aastani. Koostööplaanis on ühingu ja omavalitsuse vastastikusel kokkuleppel kirjas ka omavalitsuse toetuse määra kehtestamine peale fondi toetuse lõppemist. Institutsionaalsest küljest on teenuse täismahus käivitumisega tekkinud konkurentidele tõsiseltvõetav erivajadustega inimestele teenuseid osutav asutus, mille üle peavad järelevalvet Lääne-Viru Maavalitsus, Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium läbi aruandluse ja siseauditi. Projekti lõppedes hakkasid teenust toetama klientide pearahade alusel Vinni Vallavalitsus, Rakvere Linnavalitsus, Sotsiaalkindlustusamet ja teenuse kasutajad ise ning invatransporditeenuse osutamisest jääv tuluosa. Vinni Vallavalitsuse  koostöö jätkusuutlikkuse kohta on sõlmitud ühingu ja valla vahel koostööleping.


Lisateave projekti 
teostamise vajalikkuseks
Kuna ainult vabatahtlike baasil ei ole võimalik täiemahulist teenust välja arendada, siis 1,5 a katsetusjärgus olnud erivajadustega inimeste igapäevaelu toetamise teenuse  konkurentsivõimeliseks muutumiseks on vaja hakata kindla tasustatud kaadriga seatud eesmärke täitma ja elu erivajadustega inimeste keskuses algusjärgust edasi arendama ning laiendama. Sellega anname erivajadustega inimeste omastele turvatunde, et on koht ja kindlad tegelused, kuhu oma pereliige kõikideks tööpäevadeks saata, et ise tööl käia või ühiskondlikult aktiivne olla. 

Sotsiaalkindlustusameti poolt on antud välja teenuse õigustatud saajate klientide maksimaalne arv – kuni 20 erivajadustega tööealist inimest. Pearahasid nende  pealt lisab Sotsiaalkindlustusamet igal aastal juurde. Vinni Vallavalitsus on teenuse osutamiseks andnud MTÜle Johanna lepingu alusel tasuta kasutada hoone, kusjuures tasub ka selle haldamise kulud, koostööplaanis on kirjas ka pearahade tasumise summad.
Puudega noorte vanemad ei soovi panna oma ka täiseas abivajavat last kodukandist kaugel asuvasse erihooldekodusse, kuhu pealegi on suured järjekorrad, ega ka üldhooldekodusse, kus nende noor täisealine puudega laps peab veetma kogu elu raugevate vanurite keskel. Kui erivajadustega noored inimesed saavad arendustegevust, üldõpet ja toimetulekuõpet erivajadustega inimeste päevakeskuses igapäevaelu toetamise teenuse näol 4 tööpäeval nädalas ja lisaks 1 tööpäeval hoiuteenust koos tegeluste ja järelvalvega, on nende edasine areng kindlustatud ja enamus neist on võimelised seeläbi oma vanematest eralduma. Kuna järgmise etapina on plaanis rekonstrueerida erivajadustega inimeste keskuse toetatud elamisega korterid, siis on paljudel erivajadustega inimestel peale pikaaegset arendustegevust päevakeskuses võimalus eralduda päriselt vanematekodust ja asuda elama toetatud elamisega korteritesse. Sellega anname puudega laste vanematele ja omastehooldajatele võimaluse vanadusepõlves veel ka rahulikumat elu elada ja rahus surra.

Projekti vahearuanne 31.03.2013

Projekti vahearuanne 30.09.2013

Projekti lõpparuanne 30.04.2014